Wzory pism - sakrament małżeństwa

Formularze do przeprowadzania rozmów kanoniczno – duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem Małżeństwa Kanonicznego


Dekret Ogólny KEP o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego


 

ZARZĄDZENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. uchwalonego przez Konferencję Episkopatu Polski Dekretu ogólnego o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich  z  narzeczonymi  przed  zawarciem  małżeństwa  kanonicznego z dnia 8 października 2019 r., który reguluje na nowo kwestie rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi i określa zasady obowiązujące  w dziedzinie zawierania małżeństw, oraz wynikającą z tego dezaktualizacją formularzy pism dotychczas używanych w sprawach sakramentu małżeństwa w Diecezji Włocławskiej, zarządzam wprowadzenie w życie tegoż Dekretu według następujących zasad:

  1. duszpasterze zobowiązani są do zapoznania się z treścią Dekretu ogólnego KEP, o którym mowa powyżej;
  2. podczas rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa należy stosować nowe zasady zgodne z wytycznymi Dekretu ogólnego KEP;
  3. księża zobowiązani są do stosowania wyłącznie dołączonego do Dekretu ogólnego KEP nowego wzoru Protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa wraz z załącznikami;
  4. dotychczasowe formularze i wzory pism przestają obowiązywać; korzystać należy wyłącznie z nowych formularzy obowiązujących w procedurach wynikających z prawa małżeńskiego i udostępnionych na internetowej stronie diecezjalnej oraz dostępnych także w wersji drukowanej w Wydawnictwie Diecezjalnym.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

 

Ks. Artur Niemira, Kanclerz Kurii                                                                            +Wiesław Mering, Biskup Włocławski
                  

Włocławek, dnia 22 maja 2020 r., L.dz. 467/2020


Formularze do pobrania:

1 Protokół podstawowy

1a – Protokół – załącznik dla wdowców i rozwiedzionych

1b – Protokół – załącznik dla małżeństw mieszanych

2 – Przysięga świadka o stanie wolnym nupturienta

3 – Przysięga narzeczonego o stanie wolnym

4 – Małżeństwo mieszane – oświadczenie – niekatolik

5 – Małżeństwo mieszane – oświadczenie – niewierzący

6 – Prośba o wygłoszenie zapowiedzi

6a – Prośba o dyspensę od zapowiedzi

7 – Licencja ŁAC

7a – Licencja PL

8 – Zawiadomienie o małżeństwie zawartym na podstawie licencji

9 – Zezwolenie na protokół poza parafia narzeczonych

10 – Zawiadomienie o małżeństwie

11 – Świadectwo ślubu

12a – Prośba o dyspensę od różnicy religii

12b – Prośba o zezwolenie na małżeństwo mieszane

12c – Prośba o dyspensę od formy kanonicznej

12d – Legalizacja małżeństwa z cerkwi

13 – Prośba o dyspensę ogólną

14 – Prośba o dyspensę pokrewieństwo

15 – Prośba o zezwolenie dla małoletniego

15a – Zgoda rodziców

16 –  Prośba o zezwolenie bez cywilnego

16a – Oświadczenie bez cywilnego

16b – Pouczenie o skutkach cywilnych

17 – Prośba o zezwolenie po klauzuli

18 – Prośba o zezwolenie po rozwodzie cywilnym

18a – Prośba o zezwolenie – zobowiązania naturalne

19a – Prośba o zezwolenie na małżeństwo – cenzura

19b – Prośba o zezwolenie na małżeństwo – zagranica

19b – Prośba o zezwolenie na małżeństwo – zagraniczni

19c – Prośba o zezwolenie na małżeństwo – emigrant

20a – Delegacja ogólna

20b – Delegacja szczególna

20c – Delegacja do kościoła rektoralnego

21a – Prośba o uważnienie małżeństwa w zawiązku – petent

21b – Prośba o uważnienie małżeństwa w zawiązku – pismo proboszcza

22 – Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa do USC