18. rocznica święceń biskupich i ingresu do katedry włocławskiej ks. bp. Wiesława Meringa


10 kwietnia 2021 r.

18. rocznica święceń biskupich i ingresu do katedry włocławskiej ks. bp. Wiesława Meringa

W dniu dzisiejszym 10 kwietnia, w sobotę w oktawie Wielkanocy, przypada 18. liturgiczna rocznica święceń biskupich i ingresu do katedry włocławskiej Księdza Biskupa Wiesława Meringa, Biskupa Diecezjalnego Włocławskiego. Dokładna rocznica tego wydarzenia przypada 26 kwietnia. Pamiętajmy w naszych wspólnotach o modlitwie w intencji Księdza Biskupa.
 
Ks. bp Wiesław Alojzy Mering urodził się 10 grudnia 1945 r. w Żukowie koło Gdańska. W wieku 17 lat wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, jednak po dwóch latach zrezygnował z niego i przeniósł się na studia filozoficzne na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie był uczniem prof. Stefana Swieżawskiego. Po uzyskaniu magisterium z filozofii chrześcijańskiej powrócił do pelplińskiego seminarium.
 
Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1972 r. w Gdyni z rąk biskupa pomocniczego diecezji chełmińskiej Zygfryda Kowalskiego. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii św. Marcina w Sierakowicach rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które ukończył w 1976 r. doktoratem nauk humanistycznych. Następnie przez rok studiował teologię na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Strasburgu, jako stypendysta rządu francuskiego, uzyskując tam stopień licencjata.
 
Po powrocie do Polski był wikariuszem w dwóch parafiach: Chrystusa Króla w Toruniu (1978) i Matki Bożej Różańcowej w Gdyni (1978–81). W 1982 r. został proboszczem w Lignowach koło Pelplina. Pełnił również funkcję duszpasterza rodzin diecezji chełmińskiej (był nim do 1989 r.) i diecezjalnego wizytatora nauki religii (do 1990 r.).
 
W 1992 r. został mianowany Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, w którym od wielu lat wykładał wstęp do filozofii, metafizykę, historię filozofii i antropologię filozoficzną.
 
W 1994 r. został odznaczony godnością prałata honorowego Jego Świątobliwości i kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej Pelplińskiej.
 
25 marca 2003 r. została ogłoszona decyzja Ojca Świętego Jana Pawła II o mianowaniu ks. Rektora Wiesława Meringa biskupem włocławskim. Nowy Biskup Diecezjalny święcenia biskupie przyjął i dokonał ingresu do Katedry Włocławskiej dn. 26 kwietnia 2003 r. Głównym konsekratorem był nuncjusz apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk, a współkonsekratorami biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga i poprzednik na stolicy włocławskiej biskup Bronisław Dembowski. Jako dewizę swej posługi przyjął słowa: „Iustitia, pax et gaudium”, zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian (14, 17): „Królestwo Boże [...] to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”.
 

W latach 2005–2014 był członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego. W tych latach pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi. Od 2006 do 2016 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Konferencji Episkopatu Polski. Między innymi za tę działalność w 2017 roku został uhonorowany Nagrodą im. W. Pietrzaka. W 2018 r. otrzymał „Medal 100-lecia odzyskania niepodległości” nadany przez premiera RP.
 
10 grudnia 2020 r., zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, na ręce Ojca Świętego Franciszka złożył rezygnację z pełnionego przez siebie urzędu biskupa diecezjalnego.
 
Jest 76. biskupem diecezji włocławskiej.